19:00 01/02/2009

HT1 công bố lãi hơn 70 tỷ đồng trong năm 2008

N.Anh

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2008 và lũy kế năm 2008

Lợi nhuận sau thuế quý 4 của HT1 đạt 50,47 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 70,47 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế quý 4 của HT1 đạt 50,47 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 70,47 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 (HT1-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2008 và lũy kế năm 2008.

Cụ thể: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2008 đạt 756,6 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 2.545,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 50,47 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 70,47 tỷ đồng.

Theo giải trình của HT1, sản lượng quý 4/2008 tăng 24,79% so với quý 3/2008 nên doanh thu tăng 26% và tốc độ tăng giá vốn thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, nên lợi nhuận gộp quý 4/2008 tăng hơn quý 3/2008 là 37,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính quý 4/2008 tăng 9,3 tỷ đồng so với quý 3/2008 chủ yếu là do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ tăng, làm cho lợi nhuận quý 4/2008 giảm so với quý 3/2008 là 9,3 tỷ đồng.