09:49 09/02/2012

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Hà Anh

Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư qua đấu giá là giá nhà đầu tư đặt mua và được xác định là trúng thầu theo kết quả đấu giá

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Bộ Tài chính vừa có thông tư hướng dẫn 196/2011/TT-BTC ban hành ngày 26/12/2011 về việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, chi phí cổ phần hóa không quá 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị trên 100 tỷ đồng.

Theo đó, thông tư nêu rõ, giá bán cổ phần cho các nhà đầu tư qua đấu giá là giá nhà đầu tư đặt mua tại cuộc đấu giá và được xác định là trúng thầu theo kết quả đấu giá.

Giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa được quy định như sau: Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện đấu giá công khai trước khi bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược thì giá bán cổ phần cho người lao động được xác định bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá.

Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa bán cho các nhà đầu tư chiến lược trước khi thực hiện đấu giá công khai thì giá bán cổ phần cho người lao động được xác định bằng 60% giá bán thỏa thuận thấp nhất cho nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán thỏa thuận) hoặc bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán đấu giá).

Bộ Tài chính quy định, về chi phí cổ phần hóa, tổng mức chi phí tối đa được xác định theo giá trị doanh nghiệp trên sổ kế toán. Cụ thể, không quá 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị dưới 30 tỷ đồng; không quá 300 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị từ 30 tỷ đến 50 tỷ đồng; không quá 400 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị trên 50 tỷ đến 100 tỷ đồng và không quá 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị trên 100 tỷ đồng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2012.