09:28 08/11/2007

Hướng dẫn chào bán phần vốn nhà nước tại công ty niêm yết

Hoàng Lộc

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản hướng dẫn việc chào bán phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần đang niêm yết

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản hướng dẫn việc chào bán phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần đang niêm yết.

Theo hướng dẫn, quy trình, thủ tục liên quan đến việc chào bán phần vốn nhà nước tại các công ty niêm yết như sau: đối với trường hợp bán phần vốn nhà nước thông qua đấu giá: đây là hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng nên công ty phải lập hồ sơ đăng ký chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hồ sơ đăng ký chào bán phần vốn nhà nước ra công chúng bao gồm Quyết định của đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước thông qua chủ trương bán phần vốn nhà nước và Bản cáo bạch tóm tắt.

Việc chào bán cổ phiếu thông qua đấu giá ra công chúng thực hiện theo các quy định hiện hành về đấu giá. Trong thời hạn 10 ngày, sau khi kết thức đợt chào bán, công ty phải báo cáo kết quả đợt chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

Đối với trường hợp bán phần vốn nhà nước thông qua giao dịch thỏa thuận hoặc qua giao dịch báo giá/khớp lệnh: Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện giao dịch.

Tài liệu báo cáo bao gồm Quyết định của đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước thông qua chủ trương bán phần vốn nhà nước tại công ty đó và Bản công bố thông tin về đợt chào bán. Công ty phải công bố thông tin đầy đủ về việc chào bán cổ phiếu trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành.