15:52 11/01/2013

“Hụt” kế hoạch, CLC vẫn quyết thưởng cho Ban điều hành

Hà Anh

Lợi nhuận trước thuế của CLC ước đạt 53 tỷ đồng, bằng 88,33% kế hoạch năm

Diễn biến giá cổ phiếu CLC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu CLC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) thông qua kết quả kinh doanh 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Theo đó, tổng doanh thu năm 2012 của công ty ước đạt 1.328,34 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 53 tỷ đồng, bằng 88,33% kế hoạch cả năm.

Năm 2013, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng.

Năm 2012, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng.

Đáng chú ý là, công ty chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, nhưng Hội đồng Quản trị công ty vẫn thống nhất chi thưởng ban điều hành công ty năm 2012 với số tiền là 250 triệu đồng.

Ngày 4/4/2013, CLC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 tại Trụ sở công ty, ngày chốt danh sách tham dự đại hội cổ đông là ngày 1/3/2013.