18:00 01/03/2010

HUT và PVX trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

HUT trả cổ tức đợt 2/2009 với tỷ lệ 2%/cổ phần và PVX trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 7%/cổ phần

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX).

* Ngày 10/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX).

Theo đó, ngày 8/4/2010, HUT sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 2%/cổ phần - 1 cổ phần  được nhận 200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tasco - tầng 33 toà nhà M5 - số 91 Nguyễn Chí Thanh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội.

* Ngày 10/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX).

Theo đó, ngày 26/3/2010, PVX sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 700 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ở Hà Nội hoặc chi nhánh tại Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HUT và PVX vào những ngày 9/3, 10/3 và 11/3/2010.