09:24 19/03/2007

Huy động 73 tỷ USD để phát triển giao thông

Hải Bằng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Chính phủ phương án huy động 73 tỷ USD để phát triển hệ thống giao thông từ 2007 đến 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Chính phủ phương án huy động 73 tỷ USD để phát triển hệ thống giao thông từ 2007 đến 2020.

Trong đó, giai đoạn 2007-2010 sẽ huy động 15 tỷ USD.

Theo phương án, nguồn vốn huy động từ khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp trong nước từ 2007 đến 2010 là 2 tỷ USD, giai đoạn 2010-2020 là 2,55 tỷ USD.

Đặc biệt, ưu tiên đầu tiên là huy động vốn từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước. Tiếp đến là nguồn vốn của các doanh nghiệp có năng lực tài chính mạnh, vốn tài trợ ODA, vốn phát hành trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ và cuối cùng là vốn thuộc ngân sách Nhà nước.