16:10 30/09/2010

HVG: Đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu quỹ

Minh Nguyệt

Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE) thông báo việc mua cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch và khớp lệnh

Một phân xưởng sản xuất của HVG.
Một phân xưởng sản xuất của HVG.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE) thông qua việc mua cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch và khớp lệnh.

Theo đó, 90 ngày kể từ ngày 14/10, HVG đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 3 triệu cổ phiếu, nhằm bình ổn giá cổ phiếu và nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại chưa phân phối tính đến thời điểm 30/6/2010.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Theo báo cáo tài chính bán niên 2010 hợp nhất, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty này đạt 1.468,906 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 37,25 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 600 đồng.