18:41 10/12/2009

HVG, DVP trả cổ tức bằng tiền, PVD trả cổ tức bằng cổ phiếu

N.Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối để chốt danh sách cổ đông của HVG, DVP và PVD

PVD sẽ phát hành 52.627.929 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 3:1.
PVD sẽ phát hành 52.627.929 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 3:1.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối để chốt danh sách cổ đông của HVG, DVP và PVD.

* 16/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 18/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2009 của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE).

Theo đó, ngày 31/12/2009, HVG sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10% /mệnh giá - 1.000 đồng /cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại: Phòng Kế toán - trụ sở Công ty Cổ phần Hùng Vương - lô 44, Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; hoặc Chi nhánh Công ty - 144 Châu Văn Liêm, quận 5, Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HVG vào những ngày 17, 18 và 21/12/2009.

 * 23/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 25/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần  Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP-HOSE).

Theo đó, ngày 29/1/2010, DVP sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 15% trên mệnh giá - 1.500 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thanh toán cổ tức: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ - Cảng Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DVP vào những ngày 24, 25 và 28/12/2009.

* 18/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 22/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD-HOSE).

Theo đó, PVD dự kiến phát hành 52.627.929 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 3:1 - cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến giao dịch là 20/1/2010.

Địa điểm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của PV Drilling - lầu 4, tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, quạn 1, Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PVD vào những ngày 21, 22 và 23/12/2009 .