10:19 17/11/2007

IFS phát hành 650 tỷ trái phiếu

Hoàng Lộc

Ngày 16/11/2007, Công ty Cổ phần Thực phẩm quốc tế công bố Nghị quyết về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 16/11/2007, Công ty Cổ phần Thực phẩm quốc tế (IFS) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về phát hành trái phiếu doanh nghiệp:

Tổng khối lượng phát hành 650 tỷ đồng, trong đó: Trái phiếu thông thường kỳ hạn 3 năm, lãi suất từ 9,3% - 9,6%/năm, khối lượng phát hành 250 tỷ đồng và 400 tỷ đồng trái phiếu thông thường kỳ hạn 5 năm, lãi suất từ 9,7% - 10,0%/năm. Hai trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi và không có bảo đảm.

Phương thức thanh toán gốc và lãi: tiền lãi trả sau hàng năm, tiền gốc thanh toán một lần khi đến hạn. Mệnh giá 100.000 đồng, giá bán dự kiến bằng mệnh giá.

Thời gian chào bán dự kiến tháng 11/2007 với phương thức phát hành riêng lẻ.