15:25 19/07/2012

IJC: Lợi nhuận 6 tháng tăng 78% so với cùng kỳ

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã IJC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012

Biểu đồ giá cổ phiếu IJC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giá cổ phiếu IJC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã IJC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, trong quý 2, doanh thu thuần của IJC đạt 185 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 89 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, IJC đạt 369 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng mạnh so với mức 170 tỷ đồng của 6 tháng năm 2011.

Lợi nhuận gộp quý 2 đạt 106 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 195 tỷ đồng. Doanh thu tài chính quý 2 đạt 3,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 5,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, trong quý 2, chi phí tài chính của IJC là 7,5 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng gần 13 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí khác, lãi sau thuế quý 2 của IJC đạt trên 58 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt hơn 112 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS quý 2 đạt 213 đồng, lũy kế 6 tháng đạt 410 đồng.