15:09 22/01/2009

ILC, SJC và YSC công bố kết quả kinh doanh năm 2008

N.Anh

Ba công ty niêm yết trên sàn Hà Nội - ILC, SJC và YSC vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008

Tổng doanh thu của Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 năm 2008 đạt hơn 108 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 15,62 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu là 30,83%.
Tổng doanh thu của Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 năm 2008 đạt hơn 108 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 15,62 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu là 30,83%.
Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (SJC-HASTC), Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với nước ngoài (ILC-HASTC) và Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn (YSC-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008.

Cụ thể, tổng doanh thu của Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 đạt hơn 163,9 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 8,072 tỷ đồng.

Năm 2009, công ty sẽ tập trung vào đầu tư năng lực thiết bị thi công để đáp ứng tiến độ của các công trình lớn như: Thuỷ điện Xêkaman 1 (Lào), Thuỷ điện Đồng Nai 4, Thuỷ điện Đăk Mi 4... Dự kiến, công ty sẽ đạt 162 tỷ đồng doanh thu và 19 tỷ đồng lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu là 35,52%.

Trong khi đó, doanh thu của ILC năm 2008 ước đạt 130,800 tỷ đồng - bằng 118,91% kế hoạch năm 2008, lãi trước thuế ước đạt 16,565 tỷ đồng - bằng 100,39% kế hoạch năm 2008.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị ILC đã thông qua kế hoạch năm 2009 với doanh thu đạt 84 tỷ đồng, lợi nhuận sản xuất kinh doanh trước thuế đạt 12 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức 15%/năm.

Hội đồng Quản trị công ty cũng phê duyệt tỷ lệ trả cổ tức năm 2008 là 22%, trong đó đợt 1 đã tạm ứng 10%; đợt 2 là 12%.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2008 đạt 8,484 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 51,472 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 3,94 tỷ đồng.