15:49 19/07/2010

IMP, TS4 và VTB công bố kết quả kinh doanh trong 6 tháng

N.Anh

IMP, TS4 và VTB vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010

IMP, TS4 và VTB vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 2 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 152,04 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 316,21 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 19,85 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 39,025 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đạt 3.364 đồng, EPS quý 2 đạt 1.711 đồng.

Năm 2010, IMP đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 762 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 (mã TS4-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 124,6 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 175,15 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 21,54 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 23,71 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 2.062 đồng; EPS quý 2 đạt 1.873 đồng.

Năm 2010, TS4 đặt kế hoạch với tổng doanh thu đạt 450 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng; chia cổ tức 15%.

* Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình (mã VTB-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 66,83 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 135,31 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 10,43 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 14,76 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 1.340 đồng; EPS quý 2 đạt 947 đồng.

Năm 2010, VTB thông qua chỉ tiêu doanh thu đạt 419 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 27.9 tỷ đồng; cổ tức 15%.