11:03 05/04/2013

ITA giải trình nguyên nhân lợi nhuận tăng 84% sau kiểm toán

Hòa Bình

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ITA tăng tới 84% lên hơn 33 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu ITA 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu ITA 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (ITA-HOSE) vừa có giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán năm 2012.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất của ITA năm 2012 trước kiểm toán đạt trên 712 tỷ đồn, giảm 20% so với mức hơn 568 tỷ đồng sau kiểm toán. Tương tự, giảm trừ doanh thu năm qua của ITA cũng giảm 20% còn hơn 532 tỷ đồng sau kiểm toán.

Trong khi đó, sau kiểm toán, chi phí tài chính của ITA tăng 23,5% lên gần 155 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng tới 84% lên hơn 33 tỷ đồng.

Theo giải trình của ITA, khoản doanh thu bán hàng và khoản mục giảm trừ doanh thu sau kiểm toán tương ứng vì theo quan điểm của kiểm toán, việc ghi nhận doanh thu và hàng bán trả lại tại cùng một vị trí cho 2 đối tượng khác nhau với giá trị không đổi thực chất là việc đổi tên, do đó sẽ được trình bày lại.

Ngoài ra, kiểm toán cũng tiến hành đánh giá lại một số khoản đầu tư góp vốn của Tập đoàn vào các công ty khác để ghi nhận phần dự phòng giảm giá khoản đầu tư tương ứng và điều này làm cho chi phí tài chính tăng hơn so với trước đây.

Tuy nhiên, giá thành dự toán của một số dự án đang triển khai được điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế phát sinh cho phần diện tích đã hoàn thành và sẵn sàng cho thuê. Đồng thời chi phí thuế thu nhập cũng được điều chỉnh giảm tương ứng đối với các lô đất hạch toán trả lại trong kỳ.

Theo ITA, chính những thay đổi trên đã dẫn đến việc lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp thay đổi so với trước khi kiểm toán.