15:32 13/09/2010

ITA: Lợi nhuận công ty mẹ tăng hơn 300 tỷ đồng sau soát xét

N.Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (ITA) giải trình khoản chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo tài chính riêng đã soát xét

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) giải trình khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng đã soát xét.

Cụ thể, theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), ITA đã lập báo cáo tài chính riêng quý 2/2010, trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 155,623 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi soát xét, lợi nhuận sau thuế của công ty là 460,356 tỷ đồng, tăng thêm 300,733 tỷ đồng.

Theo giải trình của ITA, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 300 tỷ đồng là do, trong 6 tháng đầu năm 2010, Công ty Tân Tạo đã hạch toán nhận cổ tức từ các công ty con là Công ty TNHH Khai thác dịch vụ - kinh doanh văn phòng và nhà xưởng Tân Tạo (sở hữu 100%) với số tiền là 70 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức (sở hữu 94%) với số tiền 250 tỷ đồng.

ITA cho rằng, vì đây là khoản thu mang tính nội bộ sẽ được loại trừ hoàn toàn khi hợp nhất nên trong báo cáo tài chính riêng ITA đã hạch toán trực tiếp vào tài khoản 421 - lợi nhuận chưa phân phối và không thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh.

Khi tiến hành soát xét, Công ty Kiểm toán Ernst & Young đã điều chỉnh lại khoản cổ tức này vào tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính trên báo cáo kết quả kinh doanh riêng của Công ty. Điều này làm phát sinh khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa báo cáo tài chính của công ty và báo cáo đã được kiểm toán soát xét.