09:42 16/07/2009

ITA niêm yết bổ sung gần 68 triệu cổ phiếu trên HOSE

N.Anh

Ngày 20/7, gần 68 triệu cổ phiếu phát hành thêm của ITA sẽ chính thức giao dịch trên HOSE

Năm 2009, đại hội cổ đông của ITA đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu đạt khoảng 1.100 tỷ đồng và mức phấn đấu là 1.200 tỷ đồng; lợi nhuận thuần sau thuế đạt 300 tỷ đồng.
Năm 2009, đại hội cổ đông của ITA đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu đạt khoảng 1.100 tỷ đồng và mức phấn đấu là 1.200 tỷ đồng; lợi nhuận thuần sau thuế đạt 300 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo ngày 20/7/2009 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) sẽ chính thức giao dịch.

Theo đó, ITA niêm yết bổ sung 67.936.281 cổ phiếu trên HOSE. Đây là số cổ phiếu phát hành thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1 năm 2008 cho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 288/TB-SGDHCM ngày 8/5/2009.

Được biết, ITA phát hành 48.926.500 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 năm 2008 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 36% - mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 36 cổ phần mới và phát hành 19.026.972 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 14% - mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới.

Năm 2009, đại hội cổ đông của ITA đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu đạt khoảng 1.100 tỷ đồng và mức phấn đấu là 1.200 tỷ đồng; lợi nhuận thuần sau thuế đạt 300 tỷ đồng; phấn đấu tỷ lệ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông đạt 20%.