16:39 23/09/2008

ITA trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu

Hà Anh

Ngày 30/10, ITA sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2/2007 với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá

Khu công nghiệp Tân Tạo.
Khu công nghiệp Tân Tạo.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 3/10/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2/2007 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2008 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA-HOSE).

Theo đó, ngày 30/10/2008, ITA sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2/2007 với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, từ ngày 10/10/2008 đến 24/10/2008 ITA xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2008.

Địa điểm thực hiện, đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tiền cổ phiếu lẻ tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ITA ngày 02/10, 03/10 và 06/10/2008.