10:44 23/01/2008

ITA trả cổ tức bằng cổ phiếu

H.Vũ

Ngày 11/2/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức

Ngày 11/2/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1/2007 bằng cổ phiếu.

Theo đó, ITA sẽ phát hành 15 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Ngày dự kiến giao dịch: 4/3/2008.