15:07 16/03/2007

Itaco phát hành 20 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo (Itaco - mã ITA sàn Tp.HCM) vừa có phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo (Itaco - mã ITA sàn Tp.HCM) vừa có phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu.

Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu của ITA được mua 10 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 6:1 (sở hữu 6 cổ phiếu hiện hữu được mua 1 cổ phiếu mới) với giá dự kiến phát hành cho các cổ đông hiện hữu là 50% giá đóng cửa của ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền, nhưng không thấp hơn 70.000 đồng/cổ phần.

5 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư lớn theo phương thức chào giá cạnh tranh, 5 triệu cổ phiếu cho các đối tác chiến lược qua kênh phân phối riêng theo danh sách và số lượng cổ phần được mua được Hội đồng Quản tr Itaco quyết định với giá dự kiến thấp nhất là 85.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian phát hành sau 90 ngày kể từ khi được phép phát hành của Ủy ban Chứng khoán (tính từ 7/3/2007).