10:39 30/01/2009

KBC sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu

N.Anh

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc vừa công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông của KBC đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho khoảng dưới 100 nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ.
Đại hội đồng cổ đông của KBC đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho khoảng dưới 100 nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ.
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC-HASTC) vừa công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Theo đó, đại hội đồng cổ đông của KBC đã thông qua việc hủy bỏ các kế hoạch tăng vốn đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2008 thông qua nhưng chưa được thực hiện cho tới thời điểm hiện tại.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1.

Trong đó, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30%, được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần thu được từ giai đoạn 1 của đợt chào bán 20 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ trong tháng 11/2007 và trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại của công ty cho tới thời điểm phát hành.

Bên cạnh đó, đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho khoảng dưới 100 nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 200 tỷ đồng.

Theo KBC, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính và tài trợ cho các hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.