17:37 15/04/2009

KBC sẽ trả cổ tức và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 50%

N.Anh

Dự kiến trong quý 2/2009, KBC sẽ phát hành 65.041.330 cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cổ phiếu

Dự kiến trong quý 2/2009, KBC sẽ phát hành 65.041.330 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2008 và thưởng cho cổ đông hiện hữu.
Dự kiến trong quý 2/2009, KBC sẽ phát hành 65.041.330 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2008 và thưởng cho cổ đông hiện hữu.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đã nhận được Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kinh Bắc (KBC-HASTC) về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, dự kiến trong quý 2/2009, KBC sẽ phát hành 65.041.330 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 - cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Trong đó, KBC sẽ phát hành 26.016.532 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2008 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% và phát hành 39.024.798 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30%.

Trước đó, đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh thu dự kiến đạt 809 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 316 tỷ đồng.