08:18 27/05/2011

KDC đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu quỹ

Mai Anh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) thông qua việc mua cổ phiếu quỹ.

KDC báo lãi 13,38 tỷ đồng trong quý 1/2011.
KDC báo lãi 13,38 tỷ đồng trong quý 1/2011.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) thông qua việc mua cổ phiếu quỹ.

Cụ thểm từ ngày 3/6/2011 đến ngày 3/8/2011, KDC đăng ký mua lại 5 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 4,18% vốn điều lệ nhằm bình ổn giá thị trường cổ phiếu KDC. Nguồn vốn lấy từ nguồn thặng dư và lợi nhuận để lại đến ngày 31/12/2010. Giá mua cổ phiếu là theo giá thị trường.

Nếu giao dịch thành công, nâng số lượng cổ phiếu quỹ mà công ty nắm giữ lên 6.033.186 cổ phiếu, chiếm 5,04% vốn điều lệ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2011, doanh thu bán hàng và cung cấp dich vụ của KDC đạt 640,44 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 217,56 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 15,25 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước và sau thuế đạt 19,38 tỷ đồng và 13,38 tỷ đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 4.200 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng; cổ tức 24% bằng tiền.

Được biết, ngày 23/5, 841.225 cổ phiếu phát hành thêm của KDC đã chính thức giao dịch trên HOSE với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 8.412.250.000 đồng. Đây là số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20/10/2009.