22:12 21/09/2010

KDC: Tạm ứng cổ tức 12% bằng tiền

Hà Vy

4/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE)

Một cửa hàng bán sản phẩm của Công ty Cổ phần Kinh Đô.
Một cửa hàng bán sản phẩm của Công ty Cổ phần Kinh Đô.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo 4/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 6/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE).

Theo đó, ngày 10/11, KDC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính Công ty Cổ phần Kinh Đô, số 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, Tp.HCM.

Được biết, doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2010 của công ty này đạt 281,9 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2010 đạt 589,5 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2010 là -40,57 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 của KDC lỗ 35,36 tỷ đồng, trong khi quý 2/2009 đạt gần 85 tỷ đồng. Lợi ích của cổ đông thiểu số là 2,76 tỷ đồng và cổ đông công ty mẹ là -38,12 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2010 đạt 320,54 tỷ đồng.