03:50 29/05/2007

Kế hoạch phát hành cổ phiếu mới của Sacombank

P.V

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa thông báo chi tiết về kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng

Trụ sở Sacombank.
Trụ sở Sacombank.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa thông báo chi tiết về kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, Sacombank sẽ phát hành 236.014.235 cổ phiếu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng với khối lượng vốn cần huy động là 3.414.848.755.000 đồng; giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Mục đích huy động là để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; đầu tư xây dựng trụ sở ngân hàng; đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin và thẻ; đầu tư bổ sung vốn và thành lập thêm các công ty; đầu tư góp vốn, mua cổ phần vào các tổ chức kinh tế.

Sacombank sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu để chia cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu 12%, tương đương tỷ lệ 25 : 3. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ hưởng được 1 quyền, và cứ 25 quyền sẽ nhận được 3 cổ phiếu. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân được trả bằng tiền mặt tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Người sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Với phương án phát hành tăng vốn năm 2007, cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu cũ sẽ được mua 1 cổ phiếu mới (tỷ lệ 1:1). Người sở hữu quyền chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần, người nhận chuyển nhượng quyền không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

Sau khi kết thúc đợt phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông không mua hết sẽ được Sacombank chào bán ra bên ngoài với đối tượng và giá cả sẽ do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định cụ thể.

Việc phát hành cho cán bộ cốt cán của ngân hàng sẽ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006 ngày 19/03/2007.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6/2007; ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách phân bổ quyền là 11/6/2007; thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền từ 26/6 - 23/7/2007; thời gian nhận chuyển nhượng quyền từ 26/6 - 19/7/2007 và ngày dự kiến giao dịch của cổ phiếu phát hành thêm là 23/8/2007.