14:15 07/12/2009

Kết quả kinh doanh 11 tháng của FMC, MCG, RAL, VIG và PVI

N.Anh

FMC, MCG, RAL, VIG và PVI công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2009

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL-HOSE) công bố hoàn thành chỉ tiêu với doanh số đạt 900 tỷ đồng, lợi nhuận 40 tỷ đồng trước hai tháng.
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL-HOSE) công bố hoàn thành chỉ tiêu với doanh số đạt 900 tỷ đồng, lợi nhuận 40 tỷ đồng trước hai tháng.
FMC, MCG, RAL, PVI và VIG công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HOSE) công bố tháng 11/2009, doanh số tiêu thụ thủy sản đạt 5,5 triệu USD, doanh số nông sản đạt khoảng 200.000 USD. Lũy kế đầu năm đến nay doanh số đạt gần 50 triệu USD, lợi nhuận ước đạt trên 10 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Cơ Điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) công bố quý 4/2009, công ty ước đạt tổng lợi nhuận sau thuế trên 20 tỷ đồng. Năm 2009, ước lãi trên 50 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 190% kế hoạch năm. Năm 2010, công ty hạch toán khoảng gần 200 tỷ đồng từ Dự án khu nhà ở và văn phòng 102 Trường Chinh, Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) công bố hoàn thành chỉ tiêu với doanh số đạt 900 tỷ đồng, lợi nhuận 40 tỷ đồng trước hai tháng. Cụ thể, từ 1/1/2009 - 28/11/2009 doanh số đạt 1.002, 38 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VICS (mã VIG-HNX) công bố lợi nhuận trước thuế trong tháng 11/2009 đạt 5,044 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 19,26 tỷ đồng, bằng 238% kế hoạch lợi nhuận năm 2009.

* Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI-HNX) công bố tính đến ngày 15/11/2009 doanh thu của PVI đạt 3.000 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2009.

PVI cũng cho biết, PVI phấn đấu tiếp tục việc thực hiện quá trình tăng vốn từ 1.035,5 tỷ đồng hiện nay lên 1.600 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư nước ngoài.