08:26 15/12/2011

Kết quả kinh doanh 11 tháng của TNA và MPC

Minh Hà

Hai doanh nghiệp niêm yết trên HSX là TNA và MPC công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu TNA trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu TNA trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HSX) và Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú (mã MPC-HSX) công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2011.

Cụ thể: TNA cho biết tổng doanh thu toàn công ty tháng 11 đạt 78,2 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 956,02 tỷ đồng, bằng 100,63% so với kế hoạch năm và tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2010.

Lợi nhuận trước thuế toàn công ty là 1,92 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng đạt 46,81 tỷ đồng, bằng 100,67% so với kế hoạch năm 2011, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2010.

Năm 2011, công ty đạt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 950 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 46,5 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 25%/năm. Như vậy, công ty đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận được giao trước hạn 1 tháng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú (mã MPC) cho biết 11 tháng, khối lượng xuất khẩu đạt hơn gần 24,2 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu đạt hơn 296,8 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2011, kim ngạch xuất khẩu tăng 19,72% về lượng và 36,68% về giá trị.

Trước đó, khối lượng xuất khẩu 10 tháng năm 2011 là 21.526 tấn; giá trị xuất khẩu 10 tháng năm đạt hơn 264,2 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng năm 2011 của Minh Phú tăng 19,56% về lượng và 37,95% về giá trị so với cùng kỳ năm 2010.

Năm 2011, MPC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2011 với kim ngạch xuất khẩu đạt 360.00 triệu USD; sản lượng sản suất đạt 36.000,00 tấn tôm thành phẩm; tổng doanh thu đạt 7.524 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt là 705,50 tỷ đồng và 615,50 tỷ đồng.