00:16 23/07/2010

Kết quả kinh doanh 6 tháng của PVE và HUT

N.Anh

Công ty Tư vấn đầu tư và Thiết kế dầu khí (PVE) và Công ty Tasco (HUT) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế dầu khí (PVE) và Công ty Cổ phần Tasco (HUT) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010

* Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế dầu khí (mã PVE-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2010 đạt 98,395 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 169,877 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 đạt 4,1 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 8,12 tỷ đồng.

Năm 2010, PVE thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng giá trị sản lượng đạt 425 tỷ đồng, doanh thu đạt 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,13 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 15%.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2010 và kế hoạch chi trả cổ tức đợt 1/2010.
 
Theo đó, doanh thu quý 2/2010 của HUT đạt 194 tỷ đồng, bằng 300% so với cùng kỳ năm 2009, lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 28 tỷ đồng, bằng 900% so với cùng kỳ năm 2009.

Năm 2010, mảng kinh doanh bất động sản đã bắt đầu có doanh thu và đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Do vậy, kết quả lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 45% kế hoạch cả năm 2010 đã đề ra.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị HUT thống nhất tạm ứng mức chia cổ tức lần 1/2010 là 18%. Công ty đang thực hiện các thủ tục với VSD và HNX để hoàn thành việc chi trả trong tháng 8/2010.