16:13 21/07/2010

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của KHA, NAV, TIE và VKP

Hà Anh

KHA, NAV, TIE và VKP vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010

KHA, NAV, TIE và VKP vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 25,075 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 40,46 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 12,866 tỷ đồng, lũy kế đạt 17,23 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2010 đạt 1.221 đồng, EPS quý 2 đạt 911 đồng.

Năm 2010, KHA thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 220 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng, chia cổ tức 20%.

* Công ty Cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2010 đạt 41,47 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 69,58 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 2,89 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 5,313 tỷ đồng.

Năm 2010, NAV thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 220,675 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 19,742 tỷ đồng; chia cổ tức ở mức 12%.

* Công ty Cổ phần TIE (mã TIE-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2010 đạt 92,4 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 166,17 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 8,937 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 20,145 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 2.105 đồng.

Năm 2010, TIE thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 357 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng, cổ tức 40%.

* Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2010 đạt 44,021 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 90,437 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 lỗ 12,082 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng lỗ 16,482 tỷ đồng.

Năm 2010, VKP đặt mục tiêu với sản lượng đạt 6,270 tấn; doanh thu đạt 300,87 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 9,278 tỷ đồng.