10:53 31/07/2009

Kết quả kinh doanh của 27 công ty trên sàn Hà Nội

N.Anh

Thêm 27 công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BHV từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BHV từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Thêm 27 công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

* Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 32,79 tỷ đồng; lũy kế đạt 36,51 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 840,12 triệu đồng; lũy kế đạt 840,12 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 9 (mã VE9-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong trong 6 tháng đầu năm 2009 đạt 12,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 591,37 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 191 đồng.

* Công ty Cổ phần Thăng Long (mã VTL-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 7,92 tỷ đồng; lũy kế đạt 30,68 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 34,94 triệu đồng; lũy kế đạt 452,22 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 251 đồng; EPS quý 2 đạt 19 đồng.

* Công ty Cổ phần Đại Châu (mã DCS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 10,62 tỷ đồng; lũy kế đạt 15,12 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,62 tỷ đồng; lũy kế đạt 1,86 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 683 đồng; EPS quý 2 đạt 595 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 55,68 tỷ đồng; lũy kế đạt 91,37 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,276 tỷ đồng; lũy kế đạt 1,39 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thạch cao Xi Măng (mã TXM-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 92,02 tỷ đồng; lũy kế đạt 139,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,022 tỷ đồng; lũy kế đạt 2,34 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 334 đồng; EPS quý 2 đạt 146 đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (mã V11-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2009 đạt 137,85 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 3,42 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà (mã SCC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 21,16 tỷ đồng; lũy kế đạt gần 40 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,87 tỷ đồng; lũy kế đạt 2,03 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.027 đồng; EPS quý 2 đạt 946 đồng.

* Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (mã ONE-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 21,38 tỷ đồng; lũy kế đạt 38,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 714,23 triệu đồng; lũy kế đạt 2,34 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.010,52 đồng; EPS quý 2 đạt 301,19 đồng.

* Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (mã MKV-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 7,54 tỷ đồng; lũy kế đạt 13,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 546,23 triệu đồng; lũy kế đạt 809,6 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 809,61 đồng; EPS quý 2 đạt 546,24 đồng.

* Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (mã MEC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 99,62 tỷ đồng; lũy kế đạt 144,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 7,08 tỷ đồng; lũy kế đạt 9,87 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.467 đồng; EPS quý 2 đạt 1.771 đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã VC5-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 141,03 tỷ đồng; lũy kế đạt 225,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,14 tỷ đồng; lũy kế đạt 4,2 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 841,8 đồng; EPS quý 2 đạt 429,45 đồng.

* Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HNX) công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 (đã soát xét) với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 83,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 4,57 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.846 đồng.

* Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (mã AGC-HNX) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.289,55 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 16,19 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) lỗ 1.951 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (mã SD8-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 44,08 tỷ đồng; lũy kế đạt 55,56 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 363,46 triệu đồng; lũy kế lỗ 955,24 triệu đồng - trong đó lợi nhuận sau thuế của công đông công ty mẹ lỗ 1,246 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 6 tháng âm 341.16 đồng; EPS quý 2 đạt 129.81 đồng.

* Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát (mã HPS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 4,74 tỷ đồng; lũy kế đạt 9,42 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 427,7 triệu đồng; lũy kế đạt 934,86 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 597,3 đồng; EPS quý 2 đạt 273,3 đồng.

* Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 12,63 tỷ đồng; lũy kế đạt 21,53 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 lỗ 3,7 tỷ đồng; lũy kế lỗ 8,45 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 32 tỷ đồng; lũy kế đạt 57,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 lỗ 479,12 triệu đồng; lũy kế lỗ 1,018 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) âm 274 đồng; EPS quý 2 âm 129 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 (mã S91-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 2,04 tỷ đồng; lũy kế đạt 15,28 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 249,64 trriệu đồng; lũy kế đạt 826,73 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Hà Nội (mã EBS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 29,28 tỷ đồng; lũy kế đạt 46,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,76 tỷ đồng; lũy kế đạt 4,91 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 962,09 đồng; EPS quý 2 đạt 540,61 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 98,08 tỷ đồng; lũy kế đạt 170,77 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt gần 13 tỷ đồng; lũy kế đạt 20,38 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai (mã HOM-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 414,71 tỷ đồng; lũy kế đạt 686,288 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 50,18 tỷ đồng; lũy kế đạt 80,54 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.119 đồng; EPS quý 2 đạt 697 đồng.

* Công ty Cổ phần Mirae Fiber (mã KMF-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 53,35 tỷ đồng; lũy kế đạt 73,83 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 8,37 tỷ đồng; lũy kế đạt gần 10 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 962,95 đồng; EPS quý 2 đạt 806,18 đồng.

* Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 61,76 tỷ đồng; lũy kế đạt 108,22 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 6,42 tỷ đồng; lũy kế đạt 10,5 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần TASCO (mã HUT-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 77,47 tỷ đồng; lũy kế đạt 108,58 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,81 tỷ đồng; lũy kế đạt 4,23 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 770 đồng; EPS quý 2 đạt 511 đồng.

* Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (mã ALT-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 37,73 tỷ đồng; lũy kế đạt 70,49 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,06 tỷ đồng; lũy kế đạt 3,18 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 679 đồng; EPS quý 2 đạt 440 đồng.

* Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera (mã BHV-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 18,79 tỷ đồng; lũy kế đạt 34,76 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,55 tỷ đồng; lũy kế đạt 6,3 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.228 đồng; EPS quý 2 đạt 4.077 đồng.