15:46 23/07/2010

Kết quả kinh doanh của AGR và HPC

N.Anh

Công ty Chứng khoán Agribank và Công ty Chứng khoán Hải Phòng công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm

Công ty Chứng khoán Agribank và Công ty Chứng khoán Hải Phòng công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mã AGR-HOSE) công bố doanh thu quý 2/2010 đạt 404,1 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 799,44 tỷ đồng. Trong đó: doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán trong quý 2 đạt 17,17 tỷ đồng, lũy kế đạt 29,07 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn trong quý 2 đạt 139,22 tỷ đồng, lũy kế đạt 264,64 tỷ đồng; doanh thu khác trong quý 2 đạt 239,6 tỷ đồng, lũy kế đạt 497,61 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 21,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 98,817 tỷ đồng.

Năm 2010, AGR thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.150 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 210 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 12%/vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC-HNX) công bố doanh thu quý 2/2010 đạt 21,015 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 34,47 tỷ đồng. Trong đó: doanh thu môi giới chứng khoán trong quý 2 đạt 8,8 tỷ đồng, lũy kế đạt 14,58 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn trong quý 2 đạt 11,03 tỷ đồng, lũy kế đạt 16,94 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 lỗ 2,654 tỷ đồng, lũy kế đạt 382,089 triệu đồng.

Năm 2010, HPC đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 129,778 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 55 tỷ đồng.