15:34 05/05/2010

Kết quả kinh doanh quý 1 của DZM, BPC và HUT

Huyền Thương

Ba doanh nghiệp niêm yết trên HNX, gồm DZM, BPC và HUT, vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2010

Ba doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), gồm DZM, BPC và HUT, vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2010.

*Công ty Cổ  phần máy Dzĩ An - Văn phòng Bình Dương (mã DZM-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 10 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là -3,929 tỷ đồng, lợi nhuận khác đạt 48,789 triệu đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế theo đó -3,88 tỷ đồng.

*Công ty Cổ  phần Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 57,93 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1,934 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 509, 07 đồng.

*Công ty Cổ  phần Tasco (mã HUT-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 103,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt trên 11,3 tỷ đồng và lãi suất cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 838 đồng.