20:58 25/07/2009

Kết quả kinh doanh quý 2 của BMI, VIC, ANV, SVC, PET và BMP

Thu Thủy

BMI, VIC, ANV, SVC, PET và BMP vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009

Công ty Cổ phần Vincom công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đầu năm đạt 123,68. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong 6 tháng đạt 66,6 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Vincom công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đầu năm đạt 123,68. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong 6 tháng đạt 66,6 tỷ đồng.
BMI, VIC, ANV, SVC, PET và BMP vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

* Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI-HOSE) công bố doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý 2 đạt 326,27 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 682,44 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 52,58 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 87,68 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Vincom (VIC-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 62,57 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 123,68. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong quý 2 đạt 55 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 66,6 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV-HOSE) công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 555,27 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 946,15 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 2 lỗ 18,48 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng lỗ 80,26 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC-HOSE) công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 557,12 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 1.137,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong quý 2 đạt 40,85 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 46,86 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 2 đạt 2.029 đồng, lũy kế 6 tháng đạt 2.327 đồng.

* Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET-HOSE) công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 1.986,6 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 3.822,14 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 41,17 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 73,4 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP-HOSE) công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 299,52 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 491,57 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 88,2 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 129,11 tỷ đồng.