09:10 03/11/2009

Kết quả kinh doanh quý 3 của các công ty niêm yết trên HNX

N.Anh

Kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2009 của 19 công ty niêm yết trên HNX

SJ1, SGH, BTH, BPC, SGD, SGC, XMC, HTP, ALT,SNG, CDC, HCC, CNT, CTC, BCC, S64, VDL, TLT, SIC công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 (mã SJ1) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 38,06 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 113,23 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 3,06 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 6,88 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (mã SGH) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 6,09 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 19,38 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 1,67 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 6,67 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 947 đồng; lũy kế đạt 3.781 đồng.

* Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã BTH) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 12,88 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 43,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 1,11 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 3,52 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 372 đồng; lũy kế đạt 1.174 đồng.

* Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 49,41 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 147,77 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 4,16 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 11,08 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 1.069,02 đồng; lũy kế đạt 2.917, 72 đồng.

* Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hồ Chí Minh (mã SGD) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 25,18 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 55,87 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 2,17 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt tỷ 3,46 đồng.

* Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 26,98 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 78,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 4,25 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 13,28 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 714 đồng; lũy kế đạt 2.230 đồng.

* Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai  (mã XMC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 137,78 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 460,62 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 8,78 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 26,08 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 931 đồng; lũy kế đạt 2.899 đồng.

* Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát (mã HTP) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 2,72 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 24,32 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 177,88 triệu đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 1,698 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 147 đồng; lũy kế đạt 1.365 đồng.

* Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (mã ALT) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 37,1 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 107,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 2,56 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 5,74 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 545 đồng; lũy kế đạt 1.224 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (mã SNG) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 70,02 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 171,68 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 7,68 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 17,15 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 4.046 đồng; lũy kế đạt 9.029 đồng.

* Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 79,82 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 226,13 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 7,79 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 20,74 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cầm (mã HCC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 33,7 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 82,68 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 2,94 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 6,07 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 1.599 đồng; lũy kế đạt 3.743 đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 158,55 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 337,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 3,13 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 7,81 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 650,972 đồng; lũy kế đạt 1.623,811 đồng.

* Công ty Cổ phần Văn hoá và Du lịch Gia Lai (mã CTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt tỷ 33,5 đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 91,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 1,61 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 4,72 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 678 đồng; lũy kế đạt 1.987 đồng.

* Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 533,4 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 1.663,14 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 61,46 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 184,05 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 643 đồng; lũy kế đạt 1.924 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (mã S64) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 43,28 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 88,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 2 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 1.001,78 đồng; lũy kế đạt 3.003, 63 đồng.

* Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 61,18 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 144,97 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 2,5 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 7,07 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 2.083 đồng; lũy kế đạt 5.893 đồng.

* Công ty Cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long (mã TLT) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 105,5 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 263,17 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 3,44 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 lỗ 6,5 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (mã SIC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 30,66 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 83,12 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 4,9 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 9,97 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 980 đồng; lũy kế đạt 1.995 đồng.