08:25 24/10/2011

Kết quả kinh doanh quý 3 của IMP, VNG và CIG

Mai Anh

Ba doanh nghiệp niêm yết trên HSX là IMP, VNG và CIG công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu IMP trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu IMP trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HSX); Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (mã VNG-HSX) và Công ty Cổ phần COMA 18 (mã CIG-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2011.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HSX) thông báo trong quý 3, doanh thu của IMP đạt 168,2 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 84,4 tỷ đồng; lợi nhuận hoạt động kinh doanh đạt 28,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 22,9 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước (27,6 tỷ đồng); EPS quý 3 đạt 1.507 đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của IMP đạt 531,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 82,4 tỷ và 65,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ trước (66,6 tỷ đồng); EPS đạt 4.558 đồng.

Tính đến 30/9, giá trị hàng tồn kho của công ty tăng từ 172,6 tỷ đồng lên 284,18 tỷ đồng, tiền và các khoản tiền tương đương giảm từ 111 tỷ đồng xuống còn hơn 68,9 tỷ đồng, tương đương giảm 38% so với đầu kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 65,4 tỷ đồng.

Năm 2011, IMP thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu và thu nhập đạt 800 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng. Như vây, công ty hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 82% kế hoạch lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (mã VNG-HSX) công bố trong 9 tháng năm 2011, doanh thu thuần của VNG đạt 49,4 tỷ đồng, tăng 24,6% so cùng kỳ năm ngoái và thực hiện được 68,7% kế hoạch năm (71,8 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế sau khi chia đạt 3,42 tỷ đồng, tăng 22,7% so cùng kỳ năm ngoái, bằng 34,25% kế hoạch năm (10 tỷ đồng).

3 tháng cuối năm 2011, VNG đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 17,7 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần COMA 18 (mã CIG-HSX) công bố doanh thu trong quý 3 đạt 17,9 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 5,8 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 2,4 tỷ đồng; lợi nhuận khác -1,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 0,4 tỷ đồng; EPS đạt 31 đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước, CIG lãi hơn 2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của CIG đạt 60,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,8 tỷ đồng, EPS đạt 284 đồng. Cùng kỳ năm trước công ty lãi hơn 1 tỷ đồng.

Năm 2011, CIG đặt mục tiêu với doanh thu đạt 285 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51,84 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 12%. Như vậy, công ty đã hoàn thành 21,3% kế hoạch doanh thu và 7,3% kế hoạch lợi nhuận năm.