11:43 06/01/2009

Khấu trừ thuế thu nhập từ cổ phiếu OTC theo giá nào?

Hoàng Vũ

Bộ Tài chính xác định 3 trường hợp làm cơ sở xét giá chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết để tính thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn thực hiện việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán, trong đó xác định 3 trường hợp cụ thể để xác định giá chuyển nhượng đối với chứng khoán chưa niêm yết.

Thứ nhất là các cổ phiếu chưa niêm yết nhưng đã đăng ký giao dịch tại sàn Hà Nội (HASTC).

Với trường hợp này, các công ty chứng khoán được HASTC cho phép tham gia thực hiện các giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết nhưng đã đăng ký giao dịch thực hiện khấu trừ thuế, khai thuế và nộp thuế như đối với chứng khoán đã niêm yết (khấu trừ theo thuế suất 0,1% trên tổng giá trị chứng khoán chuyển nhượng).

Thứ hai là với những cổ phiếu chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch tại HASTC nhưng công ty phát hành cổ phiếu ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý sổ đăng ký cổ đông.

Các công ty chứng khoán được ủy quyền có trách nhiệm khấu trừ thuế, kê khai và nộp thuế. Căn cứ để khấu trừ thuế là giá chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu của mỗi lần chuyển nhượng; giá chuyển nhượng được xác định theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc ghi giá nhưng thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng, hoặc tại thời điểm gần nhất so với thời điểm chuyển nhượng của công ty phát hành cổ phiếu, thì công ty chứng khoán căn cứ vào giá ghi trên sổ sách kế toán của công ty phát hành để khấu trừ thuế.

Thứ ba, đối với cổ phiếu chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch tại HASTC và công ty phát hành không ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông hoặc chỉ được ủy quyền quản lý một phần, thì công ty phát hành chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế.

Căn cứ để khấu trừ thuế là giá chuyển nhượng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng lần chuyển nhượng; giá chuyển nhượng được xác định theo giá được ghi trên hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc có ghi giá nhưng thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất, công ty phát hành cổ phiếu được căn cứ vào giá theo sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất để khấu trừ.