15:36 10/03/2011

Khoanh vùng các loại phí cho vay

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng không được thu phí liên quan đến khoản cho vay, trừ một số khoản phí xác định

Những quy định mới này có hiệu lực ngay từ ngày 10/3/2011.
Những quy định mới này có hiệu lực ngay từ ngày 10/3/2011.
Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản quy định các ngân hàng không được thu phí liên quan đến khoản cho vay, ngoại trừ một số khoản phí xác định.

Ngày 10/3, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 05/2011/TT-NHNN quy định về thu phí cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Theo quy định tại thông tư trên, các tổ chức tín dụng không được thu các loại phí liên quan đến khoản cho vay đối với khách hàng, trừ một số khoản phí được xác định theo văn bản này.

Cụ thể, các ngân hàng được thu phí trả trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn và phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Phí thu xếp để thực hiện ký kết hợp đồng đồng tài trợ theo phương thức cho vay hợp vốn giữa các tổ chức tín dụng tham gia cho vay hợp vốn với khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng thuộc diện được thu.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng được thu các loại phí được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cho vay.

Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thu phí liên quan đến khoản cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký (10/3/2011).