Kiểm toán Nhà nước truy thu 2.500 tỷ, Sabeco nói cổ đông sẽ quyết định

Đại hội đồng cổ đông chưa phê duyệt quyết định phân chia cổ tức cho Bộ Công Thương và các cổ đông khác như xuất của Kiểm toán Nhà nước...

Vietnam Beverage đã chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Sabeco.

Bạch Dương

05/04/2018 07:50

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán SAB) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán.

Theo đó, Sabeco đã phản hồi về kết luận của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2016 của tổng công ty và các công ty con. 

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Sabeco nộp lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước sau khi điều chỉnh kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước vào ngân sách nhà nước phần cổ tức chia cho Bộ Công Thương theo tỷ lệ góp vốn 89,59% với số tiền 2.495 tỷ đồng và các cổ đông không kiểm soát với tỷ lệ góp vốn 10,41% là 289 tỷ đồng.

Ngày 27/12/2017, Vietnam Beverage đã chuyển trả 109.965 tỷ đồng cho Bộ Công Thương để đổi lại quyền kiểm soát 53,59% vốn điều lệ của Sabeco tương ứng với 343 triệu cổ phần. Qua đó, Vietnam Beverage đã chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Sabeco. Bộ Công Thương đến nay chỉ còn nắm giữ khoảng 36%.

Theo Điều 165 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014, Đại hội cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần và có quyền quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.

Ban Tổng giám đốc của Sabeco cho rằng Đại hội đồng cổ đông chưa phê duyệt quyết định phân chia cổ tức cho Bộ Công Thương và các cổ đông không kiểm soát như yêu cầ của Kiểm toán Nhà nước nên Sabeco chưa có đủ cơ sở để ghi nhận khoản phải trả này. 

"Sabeco chỉ thuyết minh là một khoản nợ tiềm tàng trên báo cáo tài chính riêng, hiện công ty đang thực hiện để xin ý kiến các cổ đông", Tổng công ty cho biết.

Với việc Vietnam Beverage nắm quyền kiểm soát tại Sabeco, việc chi trả cổ tức liên quan đến khoản truy thu của Kiểm toán Nhà nước gây xung đột lợi ích lớn giữa một bên là lợi ích nhà nước - một bên là cổ đông tư nhân. 

Cũng liên quan đến lợi ích cổ đông, hồi cuối năm 2017, ngay sau khi Vietnam Beverage hoàn tất thâu tóm 53,59% cổ phần, Sabeco đã công bố việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 35% bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng là 16/1/2018 và ngày chi trả là 23/1/2018.

Song đến nay, Vietnam Beverage vẫn chưa nhận được khoản cổ tức này. Hiện trên báo cáo tài chính, Sabeco vẫn đang ghi nhận khoản cổ tức phải trả với Vietnam Beverage là 1.202 tỷ đồng.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã có thông báo cho Bộ Công Thương về việc việc kiểm toán báo cáo tài chính của Sabeco. Theo đó, lợi nhuận còn lại của Sabeco từ năm 2016 trở về trước là 2.700 tỷ đồng. Thời điểm đó, Nhà nước vẫn nắm quyền sở hữu 89,59% tại Sabeco, do đó Kiểm toán Nhà nước đề nghị Sabeco nộp ngân sách nhà nước khoản tiền 2.495 tỷ đồng.

Với khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2016, bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco đề xuất và Bộ Công Thương chưa có chủ trương phân phối tiếp để chia cổ tức sau khi Bộ Công Thương quyết định chi trả cổ tức năm 2016 bằng 30% vốn điều lệ.

Do đó, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bộ Công Thương kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Bộ Công Thương trong việc không chia hết lợi nhuận năm 2016 trở về trước. Với lý do ảnh hưởng đến nguồn thu của nhà nước, Kiểm toán còn kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của Ban đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco.