10:01 16/05/2017

Kiểm tra bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Bảo Quyên

Có 5 đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các tổ chức đảng ở đơn vị đó sẽ được kiểm tra trong đợt này

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ chiều 15/5.<b><br></b>
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ chiều 15/5.<b><br></b>
Chiều 15/5, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Phó thủ tướng Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.

Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Phó thủ tướng cho biết, trong kết luận của Bộ Chính trị, bên cạnh một số kết quả khả quan, Bộ Chính trị cũng chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém trong công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ như quy hoạch chưa căn cứ chủ yếu vào đánh giá cán bộ, chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và năng lực thực tiễn của cán bộ.

Nhiều đề án quy hoạch còn hình thức, thiếu tính khả thi, chất lượng chưa cao, chưa đồng đều, chưa có tầm nhìn xa, chưa bảo đảm tính liên thông giữa cấp dưới và cấp trên, giữa Trung ương với địa phương, giữa các ngành trong lĩnh vực công tác, cơ cấu chưa bảo đảm, còn tình trạng nơi thừa nơi thiếu cán bộ, chưa có quy định cụ thể trong thực hiện chủ trương luân chuyển, bố trí chức danh lãnh đạo không phải là người địa phương...

Bên cạnh đó, sự giám sát, quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển và đánh giá cán bộ sau luân chuyển còn bất cập, thiếu chính xác, một số cán bộ luân chuyển còn chậm tiếp cận với công việc, đóng góp với địa phương còn hạn chế. Cá biệt, còn có biểu hiện chọn địa bàn, chọn vị trí sau luân chuyển...

Bộ Chính trị đã thành lập 5 đoàn kiểm tra đối với một số Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Ban Cán sự Đảng một số bộ, ngành đối với vấn đề này.

Đoàn thực hiện kiểm tra tại Bộ Khoa học và Công nghệ là từ tháng 6/2012 đến nay. Có 5 đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức đảng ở đơn vị đó sẽ được kiểm tra trong đợt này, dự kiến đoàn sẽ hoàn thành việc kiểm tra và báo cáo kết quả lên Bộ Chính trị trước ngày 30/6.