09:50 03/10/2008

Kiến nghị sửa đổi sáu nghị định về đất đai

Hoàng Lộc

Chính phủ vừa kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh sáu nghị định để giải quyết những vướng mắc trong quản lý đất đai

Theo kiến nghị dự thảo, việc bồi thường sẽ áp dụng theo bảng giá đất của địa phương công bố vào ngày 1/1 hàng năm và không điều chỉnh khi bồi thường cho từng dự án cụ thể.
Theo kiến nghị dự thảo, việc bồi thường sẽ áp dụng theo bảng giá đất của địa phương công bố vào ngày 1/1 hàng năm và không điều chỉnh khi bồi thường cho từng dự án cụ thể.
Chính phủ vừa kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh sáu nghị định để giải quyết những vướng mắc trong quản lý đất đai.

Những nội dung sửa đổi bổ sung chính của sáu nghị định gồm: Bổ sung thêm quy định về sử dụng đất xây dựng công trình ngầm do pháp luật hiện hành chưa có quy định đầy đủ về vấn đề này.

Theo kiến nghị dự thảo, tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm phải làm thủ tục thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về đất đai.

Về bồi thường sẽ áp dụng theo bảng giá đất của địa phương công bố vào ngày 1/1 hàng năm và không điều chỉnh khi bồi thường cho từng dự án cụ thể. Về giá thuê đất, sẽ tăng đơn giá thuê đất trong trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê để đảm bảo bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài.