10:40 11/02/2009

Kiến nghị thu hồi đất các dự án FDI không triển khai

Công Huyền

Đó là 1 trong 8 nhóm giải pháp Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra nhằm đối phó với khả năng sụt giảm vốn FDI trong những năm tới

Đó là 1 trong 8 nhóm giải pháp Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra nhằm đối phó với khả năng sụt giảm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong những năm tới.

Trong đó, Bộ nhấn mạnh nhóm giải pháp về nguồn nhân lực, cụ thể là đẩy nhanh triển khai kế hoạch tổng thể về đào tạo, nhằm nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 40% vào năm 2010.

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến thủ tục đầu tư, đặc biệt không cấp phép cho các dự án công nghệ lạc hậu, tác động xấu đến môi trường, thẩm tra kỹ các dự án sử dụng nhiều đất.

Bộ cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương tiến hành ngay các thủ tục thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án FDI không có khả năng triển khai hoặc chưa có kế hoạch sử dụng hết diện tích đất đã được giao để chuyển cho dự án đầu tư mới có hiệu quả hơn.