16:59 23/02/2019

Kinh doanh sản phẩm báo chí có cần điều kiện?

Nguyễn Lê

Trong ba ngành nghề dự kiến sẽ trình Quốc hội bổ sung vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có "kinh doanh sản phẩm báo chí"

Theo phân tích của VCCI thì "kinh doanh sản phẩm báo chí" có khả năng bao gồm với cả những hoạt động kinh doanh không nhất thiết phải kiểm soát bằng điều kiện kinh doanh, như buôn bán các loại ấn phẩm …
Theo phân tích của VCCI thì "kinh doanh sản phẩm báo chí" có khả năng bao gồm với cả những hoạt động kinh doanh không nhất thiết phải kiểm soát bằng điều kiện kinh doanh, như buôn bán các loại ấn phẩm …

Trong ba ngành nghề dự kiến sẽ trình Quốc hội bổ sung vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có "kinh doanh sản phẩm báo chí".

Chuẩn bị trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 5 tới, dự thảo Luật Sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động.

Bỏ 22, bổ sung 3 ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Một trong những sửa đổi đáng chú ý là danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thuyết minh về sự cần thiết, tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, tại điều 8 Luật Đầu tư, Quốc hội giao Chính phủ, căn cứ điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, tiến hành rà soát ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các điều 6, 7 của luật này theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Do vậy, việc tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm xóa bỏ rào cản trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho việc gia nhập thị trường của người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu đầu tiên được nêu khi sửa luật cũng là hoàn thiện quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm tiếp tục bảo đảm thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà luật không cấm hoặc quy định phải có điều kiện.

Theo đó, phụ lục 4 Luật Đầu tư được sửa đổi theo hướng bãi bỏ 22 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không phù hợp với mục đích quy định tại điều 7 Luật Đầu tư.

Sửa đổi 4 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để thống nhất với pháp luật có liên quan hoặc thu hẹp phạm vi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đáng chú ý là dự luật bổ sung 3 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để thống nhất với Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp và Luật Báo chí, bao gồm: tư vấn lập quy hoạch lâm nghiệp, đăng kiểm tàu cá, kinh doanh sản phẩm báo chí.

Cần đánh giá lại

Gửi văn bản góp ý tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự án luật, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng cần xem xét lại việc bổ sung này.

Theo VCCI, với tư cách là luật gốc quy định về điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì việc xem xét để bổ sung hay bãi bỏ một ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cần được dựa vào vào tiêu chí quy định tại diều 7 Luật Đầu tư, chứ không phải là vì các ngành, nghề này đã có trong các văn bản pháp luật chuyên ngành. 

Vì vậy, lý do để bổ sung các ngành, nghề này cần được đánh giá, giải trình lại theo hướng có phù hợp với điều 7 Luật Đầu tư (liên quan tới các lợi ích công cộng cần bảo vệ) hay không.

 Riêng với "kinh doanh sản phẩm báo chí", VCCI phân tích, theo quy định tại khoản 7 điều 3 Luật Báo chí 2016 thì "sản phẩm báo chí là ấn phẩm, phụ trương của báo in; nội dung hoàn chính của báo điện tử; bản tin thông tấn; kênh phát thanh, kênh truyền hình; chuyên trang của báo điện tử".

VCCI lo ngại "kinh doanh sản phẩm báo chí" sẽ là hoạt động kinh doanh với phạm vi rất rộng liên quan đến các sản phẩm trên và có sự chồng lấn với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khác. Ví dụ: "kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền"; "kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm"; "kinh doanh dịch vụ mạng xã hội"; "kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp"; … và có khả năng bao gồm với cả những hoạt động kinh doanh không nhất thiết phải kiểm soát bằng điều kiện kinh doanh (ví dụ: buôn bán các loại ấn phẩm …).

Mặt khác, "kinh doanh sản phẩm báo chí" là khái niệm không được nhắc đến trong Luật Báo chí, vì vậy không rõ hoạt động kinh doanh này như thế nào? Các điều kiện kinh doanh áp dụng ra sao? VCCI nhấn mạnh.

Đề nghị của VCCI với Ban soạn thảo dự án luật là cần đánh giá và giải trình lại các lý do, căn cứ để bổ sung các ngành, nghề kinh doanh mới trong danh mục và bỏ "kinh doanh sản phẩm báo chí" ra khỏi danh mục.