09:43 06/06/2008

KLS được niêm yết bổ sung hơn 18 triệu cổ phiếu

N. Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long được niêm yết bổ sung 18.863.060 cổ phiếu, với mệnh giá 10.000đồng/cổ phiếu

Ngày 4/6/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã chứng khoán: KLS) được niêm yết bổ sung 18.863.060 cổ phiếu, với mệnh giá 10.000đồng/cổ phiếu.

Với tổng giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung là 188,630 tỷ đồng. Hình thức lưu ký: ghi sổ.