08:44 16/06/2011

KMR phát hành và niêm yết DR trên sàn KOSDAQ

Hà Anh

KMR công bố thông tin về việc phát hành và niêm yết DR trên sàn KOSDAQ trong năm 2011.

Trụ sở chính Công ty KMR.
Trụ sở chính Công ty KMR.
Công ty Cổ phần MIRAE (mã KMR-HSX) công bố thông tin về việc phát hành và niêm yết DR trên sàn KOSDAQ trong năm 2011 của công ty.

Theo đó, công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng tư vấn với Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) về việc phát hành và niêm yết DR trên sàn KOSDAQ trong năm nay với lịch làm việc cụ thể như sau:

- Ngày 28/6 - 1/7/2011, công ty dự định sẽ có đoàn niêm yết nước ngoaid của Sở Chứng khoán Hà Quốc sang thăm và làm việc tại Ủy ban Chứng khoán Việt Nam (SSC) và Công ty KMR;

- Ngày 30/6, Công ty kiểm toán quốc kế KPMG phát hành báo cáo kiểm toán cho KMR theo tiêu chuẩn quốc tế (IFRS);

- Giữa tháng 7/211, dự định Công ty Đầu tư Chứng khoán Hàn Quốc (KIS) đến thẩm định tình hình chuẩn bị niêm yết của công ty;

- Ngày 31/7, Công ty Đầu tư Chứng khoán Hàn Quốc (KIS) tiến hành báo cáo kết quả thẩm định Công ty Cổ phần Miare;

- Tháng 7 - 8/2011, KMR dự kiến sẽ nhận quyết định DR (chứng chỉ lưu ký chứng khoán) của cơ quan nhà nước Việt Nam (HSX và SSC);

- Giữa tháng 8/2011, công ty chuẩn bị hồ sơ xin niêm yết trên sàn KOSDAQ;

- Ngày 31/8, công ty sử gửi đơn niêm yết lên sàn KOSDAQ;

- Trong tháng 9 - 10/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) tiến hành kiểm tra đơn xin niêm yết;

- Đầu tháng 10/2011, dự kiến Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) sẽ có quyết định chấp thuận đơn xin niêm yết của KMR và trong tháng 10/2011, KMR đàm phán với công ty KIS để có quyết định thời điểm lên sàn KOSDAQ.

Được biết, doanh thu thuần quý 1/2011 của KMR đạt 65,778 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 15,17 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 514,8 triệu đồng.

Năm 2011, KMR thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 456,084 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 49,48 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 10%/năm tính trên mệnh giá.