16:57 24/10/2008

L43 trả cổ tức 8% bằng tiền mặt

Anh Anh

Ngày 11/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 11/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43-HASTC).

Theo đó, ngày 3/12/2008, L43 sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 8%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Lilama 45.3 - Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán L43 ngày 10/11, 11/11 và 12/11/2008.