11:24 19/09/2008

L62, DAE trả cổ tức bằng tiền mặt

N.Anh

L62 và DAE sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 7%/cổ phần và 8%/cổ phần

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 30/9/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (mã L62) và Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng (mã DAE).

Theo đó, ngày 22/10 L62 sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 700 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Lilama 69-2 - số 26 Tản Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Cùng ngày 22/10/2008, DAE sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện, đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng 78 Pasteur, thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán L62 và DAE ngày 29/9, 30/9 và 01/10/2008.