15:05 12/04/2014

Lãi Vinamilk dự kiến giảm 541 tỷ so với năm 2013

Hà Anh

Vinamilk đặt kế hoạch doanh thu năm 2014 là 36.298 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 5.993 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM-HOSE) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 được tổ chức vào ngày 24/3 tới tại Tp.HCM.

Theo đó, doanh thu thuần năm 2013 của Vinamilk đạt 30.948 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8.010 tỷ đồng; lãi cơ bản trên cổ phiếu là 7.839 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội cổ đông thông qua việc tăng tỷ lệ cổ tức năm 2013 từ 34% mệnh giá lên 48% mệnh giá. Như vậy cổ tức đợt 3/2013 sẽ là 2.000 đồng/cổ phần. Ngày thanh toán cổ tức vào ngày 30/5/2014.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội cổ đông thông qua việc phát hành 166.791.159 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5:1. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng là quý 2 hoặc quý 3.

Về kế hoạch kinh doanh, Vinamilk đặt kế hoạch doanh thu năm 2014 là 36.298 tỷ đồng, tăng 14,9% so với thực hiện năm 2013. Lợi nhuận trước thuế 2014 dự kiến đạt 7.531 tỷ đồng, giảm 6% - tương ứng giảm 479 tỷ đồng so với năm 2013; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 5.993 tỷ đồng, giảm 8,3% tương ứng giảm 541 tỷ đồng.

So với định hướng doanh thu - lợi nhuận giai đoạn 2012 - 2016 đã được đại hội cổ đông duyệt thì kế hoạch 2014 đã điều chỉnh giảm doanh thu 1.832 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thêm 351 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng thêm 273 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư, Vinamilk dự kiến giải ngân cho năm 2014 là 2.575 tỷ đồng cho các dự án như: Liên doanh Cambodia là 222 tỷ; Công ty Thống Nhất Thanh Hóa là 393 tỷ và dự án trang trại bò sữa tại Lâm Đồng 120 tỷ đồng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, Vinamilk sẽ trích lập 10% lợi nhuận sau thuế cho quỹ đầu tư phát triển, 10% cho quỹ khen thưởng, phúc lợi. Quỹ dự phòng tài chính được trích lập không quá 5% lợi nhuận sau thuế, cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ và tỷ lệ cổ tức bằng tiền không quá 50% lợi nhuận sau thuế.

Cổ tức tạm ứng đợt 1 sẽ vào tháng 9/2014 và đợt 2 sẽ vào tháng 7/2015, Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 dự kiến tương đương 0,2% lợi nhuận sau thế năm 2014.