10:38 20/05/2008

Làm việc thứ bảy được hưởng 200% lương làm thêm giờ

Hoàng Thục

Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm ngày thứ bảy thông thường; mức 300% cho ngày thứ bảy trùng vào ngày lễ

Cán bộ công chức làm việc vào ngày thứ bảy được cơ quan bố trí nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định và được hưởng chế độ tiền lương.
Cán bộ công chức làm việc vào ngày thứ bảy được cơ quan bố trí nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định và được hưởng chế độ tiền lương.
Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn về chế độ trả lương làm việc ngày thứ bảy, nhằm giải quyết những khó khăn của nhiều bộ, ngành, địa phương hiện nay liên quan đến việc bố trí nghỉ bù, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy.

Theo đó, cán bộ công chức làm việc vào ngày thứ bảy được cơ quan bố trí nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định và được hưởng chế độ tiền lương.

Ccụ thể: trường hợp cán bộ, công chức làm việc đủ 40 giờ theo quy định và làm thêm ngày thứ bảy mà không được nghỉ bù (hoặc có được bố trí nghỉ bù nhưng có số giờ được nghỉ bù không đủ số giờ đã làm thêm vào ngày thứ bảy) thì tiền lương làm thêm ngày thứ bảy được xác định: tiền lương làm thêm giờ = tiền lương giờ x 200% (hoặc 300%) x số giờ thực tế làm thêm.

Trong đó, mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm ngày thứ bảy thông thường; mức 300% đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy trùng vào ngày lễ.

Trường hợp cán bộ, công chức làm việc đủ 40 giờ theo quy định, làm thêm vào ngày thứ bảy và được bố trí nghỉ bù vào ngày khác trong tuần thì tiền lương làm thêm giờ cũng được xác định theo công thức trên.

Tuy nhiên sẽ áp dụng mức 100% đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy thông thường; mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy trùng với ngày lễ.