09:10 12/09/2007

Lãnh đạo của Vinare cùng bán quyền mua cổ phiếu

H.Xuân

5 cổ đông nội bộ của Vinare (mã VNR - HASTC) cùng chuyển nhượng toàn bộ quyền mua cổ phiếu được hưởng trong đợt phát hành tăng vốn đợt 1/2007

Theo thông báo từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, 5 cổ đông nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Vinare (mã VNR - HASTC) là các lãnh đạo chủ chốt cùng chuyển nhượng toàn bộ quyền mua cổ phiếu được hưởng trong đợt phát hành tăng vốn đợt 1/2007 vừa qua.

Lý do mà các cổ đông này đưa ra để giải thích việc thực hiện chuyển nhượng quyền mua là để đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Ông Trịnh Quang Tuyến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, đang sở hữu 33.460 cổ phiếu sẽ chuyển nhượng: 33.460 quyền cho Trịnh Đắc Lân.

Ông Phạm Công Tứ, thành viên Hội đồng Huản trị, Phó tổng giám đốc thứ nhất, đang sở hữu 52.860 cổ phiếu, sẽ chuyển nhượng: 52.860 quyền mua cho ông Trần Văn Phong.

Ông Lê Hoài Nam, Phó tổng giám đốc hịên đang nắm giữ: 25.980 cổ phiếu VNR, chuyển nhượng: 25.980 quyền mua cho ông Nguyễn Mạnh Linh.

Bà Trần Thái Phương, thành viên Hội đồng quản trị đang nắm giữ: 21.970 cổ phiếu VNR, sẽ chuyển nhượng: 21.970 quyền mua cho bà Đặng Giáng Hương.

Bà Lưu Thị Việt Hoa, Kế toán trưởng Tổng công ty đang nắm giữ: 31.760 cổ phiếu VNR và thực hiện chuyển nhượng 31.760 quyền mua cho bà Đặng Giáng Hương.

Thời gian thực hiện giao dịch áp dụng chung cho 05 cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam: 14/9/2007 – 19/9/2007.