06:51 22/03/2012

Lãnh đạo REE chỉ nhận thù lao nếu năm nay công ty có lãi

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HSX) vừa công bố tài liệu trình đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tổ chức ngày 30/3 tới

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HSX) vừa công bố tài liệu trình đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tổ chức ngày 30/3 tới.

Theo đó, năm 2011, đại hội đồng cổ đông đã thông qua thù lao cho năm tài chính 2011 mà Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát REE được hưởng là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế, tương đương 2,586 tỷ đồng

Về lương năm 2011, bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Tổng giám đốc REE - đã nhận 100 triệu đồng/tháng như đã hưởng từ năm 2007.

Về lương năm 2012, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát REE chỉ nhận thù lao khi mà công ty hoạt động có lãi năm 2012, với mức đề xuất là tổng thù lao tối đa mà Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được hưởng là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế thực tế của năm 2012.

Lương của Tổng giám đốc vẫn giữ mức 100 triệu đồng/tháng kèm theo chế độ khen thưởng trên lợi nhuận vượt kế hoạch.

Đồng thời, nhằm khuyến khích công ty vượt qua khó khăn, đạt và vượt mức chỉ tiêu năm 2012, Hội đồng Quản trị trình đại hội phê chuẩn chính sách khen thưởng giám đốc và các giám đốc điều hành của nhóm công ty REE được hưởng 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị có tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược, REE dự kiến phát hành 557.846 trái phiếu tương đương trị giá tính theo mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu là 557,85 tỷ đồng nhằm đầu tư cào các ngành cơ sở hạ tầng chiến lược trong lĩnh vực điện, nước và phát triển các dự án bất động sản nhằm thực hiện chiến lược phát triển dài hạn.

REE cũng sẽ yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh tỷ lệ room nước ngoài từ 49% xuống 39% sau khi kết thúc đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi để thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.