06:43 18/10/2009

Lao động được thưởng cổ phiếu phải chịu thuế

Hoàng Minh

Người lao động có thu nhập từ việc thưởng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu được xác định là thu nhập chịu thuế

Trong những trường hợp này, ngoài thuế thu nhập cá nhân xác định theo diện tiền lương và tiền công, khi chuyển nhượng, người lao động còn phải nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.
Trong những trường hợp này, ngoài thuế thu nhập cá nhân xác định theo diện tiền lương và tiền công, khi chuyển nhượng, người lao động còn phải nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.
Các khoản thu nhập mà người lao động có được từ việc thưởng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu được xác định là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 14169/BTC-TCT gửi Cục Thuế Tp.HCM, hướng dẫn về việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp người lao động được thưởng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của công ty; thưởng cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu của công ty mẹ ở nước ngoài.

Căn cứ theo hướng dẫn tại tiết 2.1.6, mục II, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính thì các khoản thu nhập mà người lao động có được từ việc nhận các khoản thưởng trên sẽ được xác định là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Việc xác định giá trị thưởng, thời điểm xác định thu nhập từ nhận thưởng và khai thuế đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân có được từ việc thưởng bằng cổ phiếu được thực hiện theo nguyên tắc:

Đối với trường hợp thưởng bằng cổ phiếu của công ty, giá trị thưởng được xác định theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng.

Về thời điểm xác định thu nhập, cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ phiếu thưởng. Sau khi nhận cổ phiếu thưởng, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại với cổ phiếu nhận thưởng thì cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ việc nhận cổ phiếu thưởng (theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng).

Khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng, cá nhân còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán (theo mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng hoặc theo mức thuế suất 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá trị thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng).

Cá nhân khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng tạm thời chưa phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Cuối năm cá nhân phải tổng hợp chung vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của cả năm và thực hiện quyết toán thuế.

Đối với trường hợp thưởng quyền mua cổ phiếu của công ty, khi nhận thưởng quyền mua cổ phiếu cũng như khi thực hiện quyền mua cổ phiếu, cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Sau khi thực hiện quyền mua cổ phiếu, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại với cổ phiếu có được từ việc thực hiện quyền mua cổ phiếu này thì cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ việc nhận thưởng quyền mua cổ phiếu.

Việc xác định giá trị thưởng, thời điểm xác định thu nhập từ việc nhận thưởng quyền mua cổ phiếu và khai thuế được thực hiện tương tự như trường hợp thưởng bằng cổ phiếu của công ty.

Trường hợp cá nhân sau khi nhận thưởng quyền mua cổ phiếu thực hiện ngay việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu này cho người khác theo đúng quy định của pháp luật thì đồng thời với việc làm thủ tục chuyển tên người được hưởng quyền mua cổ phiếu, đơn vị trả thưởng tính ngay giá trị khoản thưởng này (theo số ghi trên sách kế toán của đơn vị) vào thu nhập chịu thuế trong kỳ của cá nhân chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

Khi chuyển nhượng số cổ phiếu có được từ việc thực hiện quyền mua cổ phiếu, cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán (theo mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng hoặc theo mức 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá mua không ưu đãi).

Đối với trường hợp thưởng cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu của công ty mẹ ở nước ngoài, việc áp thuế cũng thực hiện như hai trường hợp trên và các quy định của Luật Chứng khoán.