20:33 29/07/2008

Lập công ty tài chính vốn ngoại, cần 10 tỷ USD

Hoàng Vũ

Tổ chức nước ngoài liên doanh hoặc lập công ty tài chính 100% vốn cần có tổng tài sản trên 10 tỷ USD

Bên cạnh một số điều kiện nhất định, tổ chức nước ngoài trong công ty tài chính liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài phải có tổng tài sản trên 10 tỷ USD vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn xin phép thành lập.
Bên cạnh một số điều kiện nhất định, tổ chức nước ngoài trong công ty tài chính liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài phải có tổng tài sản trên 10 tỷ USD vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn xin phép thành lập.
Tổ chức nước ngoài liên doanh hoặc lập công ty tài chính 100% vốn cần có tổng tài sản trên 10 tỷ USD.

Đây là một trong những điều kiện chính được quy định tại Nghị định 81/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính, do Chính phủ ban hành ngày 29/7.

Cụ thể, bên cạnh một số điều kiện nhất định, tổ chức nước ngoài trong công ty tài chính liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài phải có tổng tài sản trên 10 tỷ USD vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn xin phép thành lập.

Theo nghị định trên, công ty tài chính liên doanh là công ty tài chính được thành lập tại Việt Nam, bằng vốn góp của bên Việt Nam (gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam) và bên nước ngoài (gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài) trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

Công ty tài chính 100% vốn nước ngoài là công ty tài chính được thành lập tại Việt Nam với 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của 1 hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài.

Về hình thức huy động vốn, đối với các công ty tài chính chuyên ngành hoạt động trong các lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, lĩnh vực thẻ không thực hiện nghiệp vụ huy động vốn bằng cách nhận tiền gửi có kỳ hạn từ 1 năm trở lên của tổ chức, cá nhân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, công ty tài chính được phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá trị khác để huy động vốn.

*Theo Nghị định số 22/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/2/2006, điều kiện cấp giấy phép cho ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trước hết là phải có tổng tài sản ít nhất 20 tỷ USD vào năm trước năm xin cấp giấy phép.